الزامات افشا

روابط تجاری سبد گردان داریوش با دیگران:

شرکت کارگزاری پاسارگاد به عنوان کارگزار معاملات شرکت سبدگردان داریوش مهمترین شریک تجاری این شرکت است. در حال حاضر به جز کارمزد معاملات در ازا ارائه خدمات کارگزاری در چارچوب قوانین و مقررات هیچ رابطه دیگری فی‌مابین دو شرکت وجود ندارد.

درآمدها و منافع سبدگردان ( به غیر از کارمزد دریافت از مشتری) :

هیچ منافعی به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه سبدگردانی نصیب سبدگردان داریوش نمی شود.

منافع حاصل از ارایه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث :

ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث (به جز کارکنان شرکت)منافعی بوجود نمی‌آورد.