بازدهی سبدگردان داریوش

به گزارش واحد سبدگردانی داریوش به مورخ 1401/10/05، بازده یک روزه سبد گردانی از تاریخ 1401/09/30 و منتهی به تاریخ 1401/09/30 بر اساس بازده TWRR معادل 1.11% درصد و بر اساس بازده شاخص معادل 0.28% درصد بوده است، همچنین در بازه هفتگی از تاریخ 1401/09/24 الی تاریخ 1401/09/30 بر اساس بازده TWRR معادل 2.63% درصد و بر اساس بازده شاخص معادل 1.59% درصد می‌باشد. در بازه ماهانه نیز، دوره مذکور از تاریخ 1401/09/01 شروع شده و تا تاریخ 1401/09/30 بازده سبدگردانی داریوش بر اساس بازده TWRR معادل 10.06% درصد و بر اساس بازده خالص معادل 6.22% درصد بوده است. در بازه‌ی سه ماه منتهی به تاریخ 1401/09/30 از تاریخ 1401/07/01 بازده TWRR سبد گردانی داریوش معادل 3.73% درصد و بازده شاخص این سبد گردان نیز 10.42% درصد می‌باشد. بازده شش‌ماهه سبد گردانی از تاریخ 1401/04/01 منتهی به 1401/09/30 در بازده TWRR معادل -9.34% درصد و در بازده شاخص نیز معادل -2.82% درصد می‌باشد. همچنین بازده نه ماهه واحد سبدگردان داریوش در بازه تاریخی 1401/01/01 الی 1401/09/30 در بازده TWRR معادل -7.47% درصد و در بازده شاخص معادل -6.90% درصد بوده است. در بازه زمانی 1400/10/01 منتهی 1401/09/30 بازده TWRR یکساله سبدگردانی داریوش معادل -30.58٪ درصد، و بازده خالص این سبدگردانی نیز معادل 13.49 درصد می‌باشد.