بازدهی سبدگردان داریوش

تاریخ شروعتاریخ پایاننرخ بازدهی زمانی (TWRR)نرخ بازدهی پولی (MWRR)دوره بازدهی
1403/04/151403/04/160%5.25%روزانه
1403/04/091403/04/160%4.36%هفتگی
1403/03/171403/04/16-11.39%3.38%ماهانه
1403/01/191403/04/16-56.23%-20.07%سه ماهه
1402/10/181403/04/16149.48%-26.98%شش ماهه
1402/04/161403/04/161316.2%-28.99%
1399/10/111403/04/16-100%0%از ابتدا