بازدهی سبدگردان داریوش

دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
بازدهی TWRR
شاخص
آخرین بروزرسانی: 25-04-1401
روزانه
1401/04/22
1401/04/25
0.39٪ –
0.67٪ –
هفتگی
1401/04/18
1401/04/25
0.84٪ –
2.92٪ –
ماهانه
1401/03/25
1401/04/25
7.66٪ –
5.34٪ –
سه ماهه
1401/01/28
1401/04/25
٪ 2.02
٪ 0.34