حساب‌های بانکی

بانک ملت - شعبهٔ ظفر کد شعبه 65682
بانکداری شرکتی
عنوان
شماره
حساب جاری
۹۲۵۷۲۶۵۸۳۴
شماره شبا حساب جاری (پرداخت فقط با شناسه)
IR۰۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲۵۷۲۶۵۸۳۴
حساب کوتاه مدت
۹۲۵۷۲۷۸۹۵۷
شماره شبا حساب کوتاه مدت
IR۷۱۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۹۲۵۷۲۷۸۹۵۷