فرم‌ها

عنوان فرم
دریافت
نمونه قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
دریافت
پرسشنامه ارزیابی توان مشتری (حقیقی) در تحمل ریسک
دریافت
فرم دریافت اطلاعات مشتری حقیقی
دریافت
فرم دریافت اطلاعات مشتری حقوقی
دریافت
فرم رویه تحلیل اطلاعات مشتریان سبدگردانی
دریافت
فرم ثبت نتیجه تحلیل اطلاعات مشتریان
دریافت
فرم رویه حفاظت، نگهداری و نحوه ی دسترسی به اطلاعات و مدارک مشتریان
دریافت
فرم رویه عدم انتقال و افشای اطلاعات
دریافت