اوراق بهادار قابل سرمایه‌گذاری

به استناد بند 4 چهارصد و هفتمین مصوبه هیات مدیره سازمان مورخ 1396/06/08 ابلاغیه شماره 12020038 مورخ 1393/03/04 04/03/1393 در خصوص اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سبدگردان‌ها برای مشتریان تعریف حوزه سرمایه‌گذاری دارایی های تحت مدیریت توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی به شرح زیر اصلاح شد:

“نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، مجازند منابع سبدهای تحت مدیریت سبدهای اختصاصی خود را در موارد زیر سرمایه گذاری نمایند:

1- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها؛
2- هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکتهای سهامی خاص؛
3- سپرده های بانکی تا سقف 50 درصد ارزش روز دارایی های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
4- سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان با شرایط زیر:

1-4 حداکثر سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری تا 10 درصد مجموع ارزش روز دارایی های موجود در هر قرارداد سبدگردانی مجاز است.

2-4 حداکثر تا 50 درصد از ارزش دارایی های اختصاص داده شده به بند فوق می تواند به سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای تحت مدیریت همان سبدگردان اختصاص یابد.”