بازدهی فروردین ۱۴۰۰ سبد سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

در این نوع سبد سعی می‌شود که با تخصیص دارایی به انواع صندوق‌های مبتنی بر اوراق با درآمد ثابت، ریسک سرمایه گذار به حداقل ممکن رسیده در حالیکه بازده حداقل معادل سپرده بانکی بلند مدت نیز تضمین شود.
در ماه گذشته سبد اوراق بادرآمد ثابت داریوش توانست بازدهی 1.735% ماهانه ، معادل 20.82% سالانه را به ثبت برساند.
شایان ذکر است که باتوجه به امکان جابجایی راحت بین انواع کلاس‌های دارایی در بازار سرمایه (اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های طلا، سهام و گواهی‌های کالایی) کارشناسان می‌توانند با حداقل کردن ریسک سبد، بازدهی را افزایش داده و از فرصت‌های موجود استفاده کنند.
مخاطب اینگونه سبد افراد ریسک گریز بوده که مایلند نسبت به سپرده بانکی بازدهی بیشتری کسب کنند در حالیکه ریسک سرمایه گذاری خود را نیز در همان حد نگه دارند.