تضاد منافع

بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان داریوش از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل می‌گردد، لذا قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد می‌گردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. به همین دلیل کلیه عملیات شرکت در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران بوده و بدین جهت منافع سبدگردان و مشتری تضادی باهم ندارند. با این حال لازم به‌ذکر است برای رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، سبدگردان داریوش اولویت را به منافع مشتری می دهد. علاوه بر این مکانیزم‌هایی نیز جهت کنترل هرگونه تضاد منافع احتمالی در شرکت از قبیل گزارش دهی منظم به سازمان بورس و اوراق بهادار و شفاف سازی وضعیت معاملات و همچنین تدوین و پیاده‌سازی دستورالعمل محرمانگی و نگهداشت اطلاعات مشتریان به مرحله اجرا در آمده است.