علیرضا کیان

رئیس هیئت مدیره

 • دکتری حسابداری – دانشگاه مازندران
 • کارشناسی ارشد حسابداری – دانشگاه مازندران
 • کارشناسی حسابداری – دانشگاه آزاد تهران شمال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داریوش (ادامه دارد)
 • عضو هیئت مدیره سرمایه‌گذاری فرهنگیان (ادامه دارد)
 • عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (ادامه دارد)
 • عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
 • مدرس دانشگاه خوارزمی
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهر سیاحت سبا(هلدینگ گردشگری بیمه ایران)
 • مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس(سهامی عام)
 • معاون مالی و اداری کارگزاری تامین سرمایه نوین
 • مدیر مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان
 • مدیر مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مهر ایرانیان
 • مدیر مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین
 • مدیر مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین سامان
 • مدیر مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین
 • معاون مالی و اداری کارگزاری رضوی
 • حسابرس – موسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرس – موسسه حسابرسی نیک روشان
 • مقاله علمی پژوهشی : تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر ریسک شرکت
 • مقاله علمی پژوهشی : بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان
 • مقاله علمی پژوهشی : بررسی تاثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی
 • مقاله علمی پژوهشی : تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش‌بینی سود (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقاله علمی پژوهشی : بررسی اثر تورم بر فرسایش سرمایه شرکتها
 • کتاب زبان تخصصی 1 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
 • کتاب زبان تخصصی 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
 • کتاب شاخص های بورس اوراق بهادار
 • کتاب اصول حسابداری 3