بخش‌ها

تحلیل روند صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در سال 2020

در این مقاله به بررسی صندوقهای قابل معامله ETF، تعداد معاملات و ارزش معاملات این صندوقها در سال 2020 در 51 بورس عضو فدراسیون جهانی بورسها می پردازیم.

همانطور که در شکل شماره (1) نشان داده شده است تعداد صندوقهای لیست شده در سال در منطقه خاورمیانه،اروپا و آفریقا پس از آنکه در ماه مارس به یک نقطه اوج جدید رسید در ماه آگوست  افت اندکی داشت و در نهایت با یک رشد مجدد در ماه آگوست در انتهای سال توانست یک رشد در کل سال را ثبت کند. به نسبت اکتبر سال 2019 تعداد صندوقهای سرمایه گذاری 11درصد  درصد کمتر است که دلیل آن کاهش 25 درصدی صندوقها در منطقه آسیا و پاسفیک بوده است.افزایش 3/9 درصدی صندوقها در آمریکا و 6/2 درصدی  خاورمیانه،اروپا و آفریقاباعث جلوگیری از افت تند و تیز در مجموع صندوقهای مورد گزارش شد.

   طبق گزارش اکتبر 2020 میزان 76 درصد صندوقها در خاورمیانه،اروپا و آفریقا، 12 درصد در آمریکا و 12 درصد در آسیا و پاسفیک لیست شده است.

شکل شماره 1

صندوقهای سرمایه گذاری- تعداد بر حسب مناطق

در شکل 2 مشاهده میکنیم که تعداد معاملات در آمریکا و آسیا و پاسفیک به ماکزیمم رسیده و به رقم 9.337.190 و 8.515.840 رسیده است در حالی که در خاورمیانه،اروپا و آفریق در آگوست در پیک معاملات به تعداد 8.734.090 رسیده است. در جدول شماره 1  تغییرات ماهانه  نیز آورده شده است.

شکل شماره 2

صندوقهای سرمایه گذاری-تعداد معاملات بر حسب مناطق(ارقام به هزار)

جدول شماره 1

تغییرات ماهانه تعداد معاملات در صندوقهای سرمایه گذاری

در 10 ماهه 2020 تعداد معاملات 5/64 درصد بیشتر از کل سال 2019 بوده و به به رقم 125.220.310 معامله در سطح جهان رسیده است و در همه مناطق افزایشی بوده است. آمریکا 39 درصد، آسیا و پاسفیک 9/23 درصد و خاورمیانه،اروپا و آفریقا هم رشد چشمگیر 373 درصدی  داشته است.

در اکتبر 2020 ، 40 درصد از معاملات در خاورمیانه،اروپا و آفریقا ، 31 درصد در آمریکا و 29 درصد در آسیا و پاسفیک بوده است.

 شکل 3 نشان می دهد که ارزش معاملات هم روندی مانند تعداد معاملات داشته است و در آمریکا و آسیا و پاسفیک  در مارچ به 26.3 و 40.7 میلیارد دلار رسیده است و در آگوست در 26.7 میلیارد دلار در آسیاو پاسفیک به بیشترین حد ارزش معاملات رسیده است. تغییرات ماهانه ارزش معاملات در 2020 در جدول شماره 2 آورده شده است.

شکل شماره 3

صندوقهای سرمایه گذاری-ارزش معاملات بر حسب منطق(ارقام به میلیون دلار آمریکا)

جدول شماره 2

تغییرات ماهانه ارزش معاملات صندوقهای سرمایه گذاری

در 10 ماهه 2020، معاملات نسبت به همان دوره در 2019 به میزان 3/21 درصد افزایش داشته و به رقم 492 میلیارد دلار در سطح جهان رسیده. این روند مثبت به دلیل افزایش آسیا و پاسفیک و خاورمیانه،اروپا و آفریقا به میزان 7/19 و 175 درصد بوده آمریکا 2/19 درصد بوده است.

در اکتبر 2020، آسیا و پاسفیک ، خاورمیانه،اروپا و آفریقا و آمریکا به ترتیب 46، 31 و 24 درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در شکل شماره 4 مشاهده میکنیم که تغییرات ماهانه در آسیا و پاسفیک شدید بوده و این تغییرات در آمریکا کمتر بوده است. در مقایسه با اکتبر 2019 در 2020 اندازه معاملات در تمامی مناطق کاهش یافته است که این کاهش در آمریکا 24 درصد، در آسیا و پاسفیک 36 درصد و در خاورمیانه،اروپا و آفریقا هم 50 درصد بوده است.

شکل شماره 4

در این مقاله به بررسی صندوقهای قابل معامله ETF، تعداد معاملات و ارزش معاملات این صندوقها در سال 2020 در 51 بورس عضو فدراسیون جهانی بورسها می پردازیم.