منافع اصلی درآمد

  سال مالی منتهی به
1401-12-29
(درصد)
سال مالی منتهی به
1400-12-29
(درصد)
سال مالی منتهی به
1399-12-29
(درصد)
درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری 62% 63%
درآمد مدیریت سبدهای اختصاصی 12% 56%
درآمد خدمات مشاوره پذیرش 0% 0%
سود (زیان) سرمایه گذاری ها 17% -32%