سبدگردانی اختصاصی

مهمترین خدمات سبدگردان داریوش مدیریت دارایی مشارکت کنندگان با هدف کسب حداکثر بازدهی ممکن متناسب با میزان ریسک قابل قبول مشتریان است.براساس خدمات سبدگردانی ،سبدگردان داریوش با ارزیابی از میزان ریسک مشتریان اقدام به برنامه ریزی برای سرمایه گذاری دارایی مشتریان و کسب بازدهی کرده و در دوره های مشخص گزارشهای عملکرد عملیات سبدگردانی را در اختیار مشتری قرارمی دهد.
مشتریان سبدگردانی ،سبدگردان داریوش می توانند نسبت به دریافت خدمات حرفه ای و مراقبت دائمی کارشناسان سبدگردانی داریوش نسبت به دارایی خود اطمینان داشته باشند.
در کنار ارایه خدمات حرفه ای،سبدگردان داریوش اصول مشخصی برای حفظ راز داری،شفافیت عملکرد،عدم به کارگیری دارایی مشتریان در زمینه های خارج از قرارداد یا خواست مشارکت کنندگان داشته و الویت دهی منافع مشتارکت کنندگان بر منافع شرکت سبدگردان و برابری در ارایه خدمات به کلیه مشارکت کنندگان را در سایه رعایت کامل اخلاق حرفه ای وظیفه خود می داند.
سبدگردان داریوش همچنین به زودی با دریافت مجوزهای قانونی لازم مدیریت و ارایه صندوقهای سرمایه گذاری را به مشتریان صورت خواهد داد.