بازدهی فروردین ۱۴۰۰ سبد سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

در ماه گذشته سبد اوراق بادرآمد ثابت داریوش توانست بازدهی 1.735% ماهانه ، معادل 20.82% سالانه را به ثبت برساند.