بررسی مقایسه‌ای (تولید و فروش) صنعت خودروسازی در کشور

افزایش تیراژ تولید ایران خودرو در خانواده پژو، بیشترین علت افزایش درآمد فروش شرکت بوده است.