صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه – سهام کرماشا

ارزش بازار شرکت در روز جاری بالغ بر 127 هزار میلیارد ریال می‌باشد. لذا با توجه به درآمد فروش 12 ماهه و ارزش بازار شرکت در تاریخ آخرین گزارش، نسبت p/s برای شرکت 5.9 می‌باشد. این در حالی است که در پایان خردادماه سال 99 و با توجه به برابری ارزش بازار با ارزش کنونی روز شرکت، این نسبت 9.77 (درآمد شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به خرداد 99 برابر 14.3 هزار میلیارد ریال) بود.